Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Potrzebuję Cię zobaczyć.
9050 1a62

d-entelle:

👑

Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
9393 dfa0 500
no właśnie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavnlpxs vnlpxs

July 02 2015

7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa
0334 6a1b 500

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viablubra blubra

July 01 2015

5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viavnlpxs vnlpxs
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor

June 28 2015

8742 568c
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viatutaj tutaj
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl